Architektonická štúdia (AŠ):

Dispozičné, hmotové a farebné riešenie stavby alebo stavebného zámeru (situácia, pôdorysy, rez, pohľady a 3D vizualizácia). Väčšinou vypracujeme niekoľko alternatív, kým sa dopracujeme k finálnemu riešeniu.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR):

Dopracovanie architektonickej štúdie pre získanie územného rozhodnutia s príspevkami všetkých potrebných profesií a sprievodnou správou. DUR slúži pre osadenie stavby na pozemok a určenie základných regulatívov (výška stavby, podlažnosť, zastavaná plocha…), jeho dopravné napojenie, základné riešenie prípojok na inžinierske siete.

Projekt pre stavebné povolenie (PSP):

Rieši stavbu po technickej stránke – obsahuje výkresovú časť (koordinačná a vytyčovacia situácia, všetky pôdorysy, rezy a pohľady), textovú časť (Sprievodná správa a Súhrnná technická správa) a všetky potrebné profesie a prípojky (protipožiarna bezpečnosť stavieb, energetické hodnotenie budov, statika, vzduchotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, zdravotechnika, plynovod, dopravné napojenie stavby, projekt organizácie výstavby atď.)

Polorealizačný projekt / tendrová dokumentácia:

V prípade rodinných domov často vrámci PSP posúvame projekt v jednom stupni do vyššej rozpracovanosti tak, aby sa dal dom postaviť a nechýbali žiadne dôležité informácie (rozsahom je medzi PSP a RP). Statika a vzduchotechnika sú v realizačnom štádiu, ostatné profesie sú v rozsahu PSP. Pri väčších stavbách táto fáza slúži ako podklad pre výber dodávateľa, vždy obsahuje výkaz výmer.

Projekt na uskutočňovanie stavby / realizačný projekt (RP):

Obsahuje detailné riešenie stavby (výkres krovu s výkazom reziva, výkres základov, výkres strechy) vrátane stavebných detailov, výpisu konštrukčných prvkov (výpis otvorových konštrukcií, výpis klampiarskych, zámočníckych, stolárskych prvkov atď). Súčasťou je aj výkaz výmer s rozpočtom stavebných nákladov.

Projekt skutočného vyhotovenia stavby / zmeny stavby pred dokončením:

V prípade zmien na stavbe oproti pôvodnej dokumentácií je potrebné zhotoviť projekt skutočného vyhotovenia stavby alebo projekt zmeny stavby pred dokončením, ak si potrebné zmeny vyžadujú dodatočné vyjadrenia úradov.

Autorský dozor:

Vykonáva ho zhotoviteľ projektu. V tejto pozícii je autor projektu zástupcom investora a na odbornej úrovni komunikuje a usmerňuje zhotoviteľa stavby. Autorský dozor nie je stavebný dozor (stavebný dozor dohliada a nesie zodpovednosť za postupovanie podľa projektovej dokumentácie).

Technické poradenstvo:

Odborná konzultácia na stavbe alebo pri riešení projektovej dokumentácie.

Inžiniering:

Vybavenie všetkých potrebných povolení a vyjadrení dotknutých úradov a organizácií.

Ostatné:

Sprostredkovanie ostatných profesií súvisiacich s výstavbou (geodetické zameranie, inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, radónové posúdenie, posúdenie denného osvetlenia, ochrana pred hlukom, posúdenie vplyvov na ovzdušie a životné prostredie, certifikácia WELL, LEED, BREEAM atď.).

Cena:

Každý projekt je individuálny a preto vypracúvame cenové ponuky jednotlivo na základe konzultácií a dodaných podkladov. Priemerná cena projektu na rodinný dom v kategórií A0 s úžitkovou plochou 110 – 250 m² v rozsahu od architektonickej štúdie (1600 – 2200€) až po polorealizačný projekt (4000 – 5500€) je 6 200,-€. Priemerná sadzba architekta za autorský dozor alebo technické poradenstvo je 30,-€/h. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.